Sustav nagrađivanja

Povijesni pregled razvoja sustava nagrađivanja

Ideja koja stoji iza suvremenog konstrukta ukupne nagrade (engl. total rewards), odnosno financijskih i nefinancijskih elemenata nagrađivanja, datira još iz 18. stoljeća. Preciznije, davne 1776. godine veliki škotski ekonomist Adam Smith identificirao je nekoliko komponenti koje je nazvao ‘ukupna neto prednost’ (engl. total net advantage), ne misleći samo na plaću, nego i na čimbenike poput ‘ugodnosti’, sigurnosti posla i mogućnosti uspjeha ili greške (Armstrong, 2012, str. 108). Pojam koncepta ukupne nagrade ponovno se pojavljuje tek 1889. godine, kada je Sandra O'Neal, direktorica HR consultancy Towers Perrin USA, objavila svoju utjecajnu studiju u ACA Journal (današnji WorldatWork Journal) objašnjavajući da „ukupna nagrada obuhvaća sve što zaposlenici smatraju vrijednim u odnosu s poslodavcem, tj. integrira brojne klasične discipline upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP), te dodaje i nove, ne toliko klasične“ (O'Neal, 1998).

Iako je sam koncept ukupne nagrade već postojao, u praksi je došlo do njegove primjene kroz evoluciju, tj. nadogradnju sustava nagrađivanja koji je prvobitno nosio naziv plaća, potom kompenzacije i ukupne kompenzacije, te evaluirao do pojma ukupne nagrade (slika 1.).

Slika 1.           Evaluacija ukupne nagrade

Izvor: Burguillos i Lopez (2015)

Naravno, do ovako značajnih pomaka u sustavu nagrađivanja ne bi došlo da sam sustav nekadašnjih plaća nije imao ograničenja, tj. probleme poput (Tropman, 2004, str. 9):

 • plaća je bila vođena prirodnim pravima – zaposlenici su smatrali da imaju pravo na svoju plaću i povišice, neovisno o rezultatima koje postižu;
 • povišice su nadmašivale gornju granicu platnih razreda – poslodavci su nerijetko unapređivali produktivne zaposlenike isključivo da bi im mogli podići plaću;
 • motivacijski neuspjeh – klasična plaća nije motivirala, jer je uglavnom bila neovisna o rezultatima i doprinosu zaposlenika;
 • rentiranje – svaka povišica je ulazila u osnovicu, tako da je poslodavac u nadolazećoj godini plaćao za prošlogodišnja postignuća.

Svi navedeni nedostaci naglasili su potrebu stvaranja novog modela koji se ogleda kroz ponudu paketa koji je prilagođen aspiracijama pojedinca, ali i mogućnostima kompanije da ispuni težnje zaposlenika uz optimalne troškove (Redman i Wilkinson, 2006).

Koncept ukupne nagrade

Trenutni način razmišljanja kreće se u okviru nekoliko modela ukupne nagrade razvijenih od strane konzultantskih kuća i istraživača. Iako svaki od modela predstavlja jedinstven pogled, svi su suglasni oko ideje da se ukupna nagrada sastoji od financijskih i nefinancijskih (Armstrong, 2012, str. 6), direktnih i indirektnih, intrinzičnih i ekstrinzičnih (Castello, 2010) elemenata koje organizacije koriste kako bi privukle, motivirale, angažirale i zadržale zaposlenike (WorldatWork, 2015b).

Koncept ukupne nagrade se vrlo često povezuje s pojmom razmjene, gdje zaposlenici ulažu svoje vrijeme, znanje, talente i napore, a u zamjenu poslodavci pružaju ukupnu nagradu, tj. nagradu koja ima vrijednost i značenje zaposleniku u domeni njegovih preferencija i vrijednosti.

Na razvoj i popularnost suvremenog koncepta sustava nagrađivanja utjecalo je nekoliko čimbenika. Ukoliko pogledamo period nastanka najvećeg broja modela ukupne nagrade, vidimo da je to upravo u periodu svjetske ekonomske ekspanzije, kada je zbog intenziviranja konkurencije na tržištu, bilo potrebno razviti alternativni, troškovno prihvatljiviji sustav nagrađivanja koji će moći prije svega angažirati, zadržati i motivirati postojeću kvalitetnu radnu snagu unutar kompanija, a potom i privući novu, potrebnu radnu snagu koja može nositi razvoj i napredak (Heneman i Coyne, 2007). Kasnije, dolaskom svjetske ekonomske krize, izrazitom potrebom za optimiziranjem resursa i mjerenjem konkretne veze uloženog i dobivenog, koncept ukupne nagrade dobio je još više na značaju, a tada je nekolicina postojećih modela i nadograđena.

1.      Elementi sustava nagrađivanja

Elementi sustava nagrađivanja, strateški su elementi razmjene između zaposlenika i poslodavca, te su u nastavku prikazani najčešći i najbitniji elementi sustava ukupne nagrade koji sačinjavaju modele koji su predstavljeni u nastavku rada.

1.1.            Izravne materijalne nagrade

Izravne materijalne nagrade, kao najstariji od elemenata ukupne nagrade, prve su počele doživljavati promjene, tako da danas pod izravnim materijalnim nagradamapodrazumijevamo plaćanja koja osigurava poslodavac svojim zaposlenicima za pružene usluge (vrijeme, trud, vještine…) (WorldatWork, 2015b) kroz fiksnu (osnovnu) i varijabilnu plaću (plaću uz rizik).

Fiksna plaća iznos je u gotovini koji poslodavac isplaćuje za obavljeni posao (Milkovich, 2005, str. 31). Poznata i kao osnovna plaća, to je naknada na koju ima diskreciono pravo svaki zaposlenik, te ne ovisi o radnoj uspješnosti ili postignutom rezultatu. Obično je određuju filozofija plaća organizacije i organizacijska struktura (WorldatWork, 2015a), te ponuda i potražnja radne snage na tržištu. To je zajamčen novac, novac koji kupuje sigurnost (Tropman, 2004, str. 64), te stoga plaća ima vitalnu ulogu u ekonomskoj i društvenoj dobrobiti svakog pojedinca (Milkovich, 2005, str. 29).

Kada pak govorimo o određivanju visine plaće, preporuka je da ona bude rezultat nekoliko koraka, i to (Dessler, 2015, str. 421):

 1. istraživanja o visini plaće;
 2. procjene poslova;
 3. grupiranja sličnih poslova u platne razrede;
 4. određivanja vrijednosti svakog platnog razreda;
 5. preciznog usklađivanja visine plaća.

Za razliku od osnovne plaće, varijabilna plaća, poznata i kao plaća uz rizik, mijenja se direktno s promjenom razine radne uspješnosti ili postignutog rezultata. To je jednokratna isplata koja se sa svakim obračunskim periodom treba iznova definirati i zaraditi (WorldatWork, 2015a). Mnoge organizacije su prihvatile varijabilnu plaću kao dopunu fiksnoj plaći jer ona povećava produktivnost i poboljšava kvalitetu učinka (Gupta i Mitra, 1998). 

Varijabilna plaća može biti u svojoj kratkoročnoj (period od jedne godine ili kraće), ali i dugoročnoj formi (period duži od jedne godine), u formi bonusa (odnosi se na već obavljeni posao) ili u formi poticaja (ciljevi za poticaje se utvrđuju unaprijed). Nagrada se može povezati s radom pojedinca, tima zaposlenika, cjelokupne radne jedinice ili biti kombinacija navedenog (Milkovich, 2005, str. 33). Nadalje, radni cilj može biti smanjenje troškova, povećanje opsega proizvodnje, zadovoljstvo klijenta, porast prihoda, dobit od ulaganja ili porast sveukupne vrijednosti dionica – mogućnosti su beskonačne (Norton i Kaplan, 1996, str. 225). Ukratko, varijabilna plaća je vrlo bitan alat u strategiji nagrađivanja bilo koje organizacije koja želi ostati konkurentna na tržištu, uz istovremenu kontrolu troškova (Buchenroth, 2006).

Plaća, između ostalog, ima i psihološku vrijednost, te je njeno značenje subjektivno. Pojedinci različito doživljavaju novac iz različitih, subjektivnih razloga (Mitchell i Mickel, 1999), npr. nekima novac znači moć, drugima slobodu, sigurnost ili ljubav.

1.2.            Beneficije

Neizravna plaća / pogodnosti / beneficije podrazumijeva onaj dio paketa ukupne naknade, koji se razlikuje od onog dijela plaće određenog za radno vrijeme, a kojeg u cijelosti ili većim dijelom podmiruje poslodavac (Tropman, 2004, str. 113; Šovljanski, 2010), ovisno o državi i kompaniji, a koji uključuje tradicionalne programe poput zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te otpremnine, ali i neke netradicionalne programe, utječući tako na životni standard i pružajući sigurnost kako zaposlenicima, tako i njihovim obiteljima.

Beneficije se dijele na (Galetić, 2015, str. 284-285):

 • zakonske / obvezne – određene državnim zakonima i propisima, a variraju od zemlje do zemlje;
 • dobrovoljne – temelje se na odluci i volji kompanije, a ovise o ciljevima koji se žele postići.

Dakle, beneficije prije svega ovise o legislativi (zakonu o radu, kolektivnim ugovorima, pravilniku o radu, ugovoru o radu i sl.) i kao takve veliko su opterećenje za poslodavce, no promatrano s druge strane, većina beneficija nije oporeziva, tako da uz malo kreativniji pristup, beneficije mogu osigurati porezno efikasnu metodu nagrađivanja u usporedbi s ekvivalentnim gotovinskim isplatama (Galetić, 2015). Upravo iz tog razloga kompanije zadnjih godina sve češće pružaju mogućnost svojim zaposlenicima da samostalno biraju beneficije u određenim okvirima (engl. cafeteria benefits), nastojeći tako zadovoljiti što veći broj osobnih i obiteljskih potreba zaposlenika uzimajući u obzir njihovu dob, bračni status, broj i dob uzdržavanih članova obitelji itd.

Nadalje, kada govorimo o beneficijama potrebno je napomenuti da različita zakonodavstva različito propisuju koje su beneficije zakonom osigurane. Tako na primjer američki sustav beneficijama smatra neku vrstu sporednog dohotka poput raznih vrsta osiguranja (životno, privatno zdravstveno, dodatno mirovinsko osiguranje), popusta na robu i usluge kompanije, službeni automobil, bonova za benzin, parking mjesta, plaćenog stana, popusta za zaposlenike u određenom restoranu ili odmaralištu itd., ali ih zakonski ne propisuje. Europski pristup je nešto tradicionalniji, „humaniji“, više naklonjen zaposlenicima, te se nerijetko možemo susresti s beneficijama koje su u Europi zakonom određene, a u SAD-u predstavljaju dobrovoljne beneficije koje ovise o volji poslodavca.

Razlike u beneficijama zaposlenika po državama mogu se osim iz perspektive zakonodavne pokrivenosti promatrati i s obzirom na tipične prakse poslodavaca po državama. Tako je The International Benefits Network sačinio pregled praksi zastupljenih u preko 50% kompanija u određenoj državi, a što je prikazano u tablici 1.

Tablica 1.        Tipične prakse i politike beneficija poslodavaca

Vrsta beneficijeAustralijaAustrijaFrancuskaGrčkaIndijaKinaNorveškaNjemačkaPoljskaRusijaSADŠpanjolska
Umirovljenje
Osnovna mirovinaxxxxxxxx
Beneficirana mirovinaxxx
Dodatne mirovina za menadžerexxx
Zdravlje
Zdravstveno osiguranje – bolničko liječenjexxxxxxxxx
Zdravstveno osiguranje – propisivanje lijekovaxxxx
Zdravstveno osiguranje – ambulantno liječenjexxxxxx
Dodatno zdravstveno osiguranje za menadžerexxx
Zubno zdravstveno osiguranjexx
Oftamološko zdravstveno osiguranjex
Životno osiguranje
Osiguranje u slučaju invaliditetaxxxxxxxxxx
Osiguranje u slučaju smrtixxxxxxxxxxx
Ostale pogodnosti
Naknada za prijevozxx
Naknada za topli obrokxx
Naknada za stanovanjex
Službeni automobil / dodatak za prijevoz za menadžerexxxxxx
Plan štednjex

Izvor: The International Benefits Network (2016)

Nadalje, kada je u pitanju godišnji odmor, zaposlenici s jednom godinom radnog staža u SAD-u imaju pravo na 8 do 9 dana godišnjeg odmora, nakon tri godine na 11 dana, nakon pet godina na 14 dana, a nakon deset godina na 16 dana godišnjeg odmora. S druge strane, u EU članicama situacija za zaposlenike je mnogo povoljnija. Tako npr. u Švedskoj i Francuskoj zaposlenici imaju pravo na 25 dana godišnjeg odmora, a u Danskoj na čak 33 (Dessler, 2015, str. 494-495).

Bitno je, gledano kroz prizmu ovog specijalističkog rada, navesti upravo da su beneficije bile te oko kojih se počela širiti filozofija potrebe prilagođavanja pojedincu. Već danas u velikom broju tradicionalnih kompanija možemo pored fiksnih (zakonom ili odlukom kompanije nametnute) susresti i fleksibilne beneficije (prema izboru zaposlenika).

Jedna od zamki pri kreiranju sustava nagrađivanja može biti nerazumijevanje razlike između naknade u opremi i naknade u dodatnim pogodnostima. Naime, naknada u opremi (engl. Works-pay) je sve ono čime poslodavac opskrbljuje zaposlenike u obavljanju njihovog posla, a što bi u suprotnome sami morali osigurati – uniforme, opremu, stolove, računala, mobilne telefone, automobile – kao i svaki alat nužan za obavljanje posla (sredstva za rad), dok se naknada u dodatnim pogodnostima (engl. Perks-pay) odnosi na povlastice koje variraju od popusta na proizvode kompanije do članstva u klubovima, a obično imaju ulogu stvaranja utiska o statusu i statusnih razlika među zaposlenima (službeni automobil može biti nužan, ali luksuzni službeni automobil ne mora) (Tropman, 2004, str. 133).

1.3.            Ravnoteža privatnog i poslovnog života

Ravnoteža privatnog i poslovnog života odnosi se na specifičan skup organizacijskih praksi, politika i programa, te filozofiju koja aktivno podržava napore kako bi zaposlenici postigli uspjeh unutar i izvan radnog mjesta (WorldatWork, 2015b). Kreiranjem atmosfere koja zaposlenicima pomaže boljoj organizaciji privatnih obveza doprinosi se većoj posvećenosti poslovnim obvezama na radnom mjestu, a organizacijama koje to ne čine će biti sve teže privući i zadržati najsposobnije i najmotiviranije zaposlenike (Robbins i Judge, 2009, str. 25), tako da je ovaj element ukupne nagrade postao ‘tajni začin’ poslovnog uspjeha mnogih organizacija. To je mjesto presjeka radnika, njegove obitelji, zajednice i radnog mjesta.

Ravnoteža života na poslu i izvan posla kao dijela sustava nagrađivanja može biti u formi različitih programa (WorldatWork, 2015c):

 • fleksibilno radno mjesto (rad na daljinu, skraćeno radno vrijeme, fleksibilno radno vrijeme, skraćeni radni tjedan i sl.);
 • plaćeno i neplaćeno odsustvo (porodiljski dopust, osobni dopust i sl.);
 • podrška zdravlju i wellnessu (članstvo u fitness klubovima, programi za upravljanje stresom ili odvikavanje od pušenja i sl.);
 • učešće u programima zajednice (programi društvene odgovornosti, donacije i sl.);
 • briga za uzdržavane članove obitelji (plaćeni vrtići, pomoć starijima i sl.);
 • financijska podrška (stipendije, programi štednje i sl.);
 • inicijative promjene organizacijske kulture (redizajn posla, efektivnost tima, poticanje raznolikosti i sl.).

1.4.            Priznanje

Kada govorimo o priznanju na radnom mjestu, govorimo o formalnom ili neformalnom obraćanju posebne pozornosti na zaposlenikove aktivnosti, doprinose, ponašanje ili radni učinak, a što potiče poželjna ponašanja i na taj način doprinosi uspjehu organizacije.

Nagrade mogu biti novčane, ali i nenovčane (npr. javno priznanje, trofej, certifikat, status zaposlenika mjeseca/godine, večera, ulaznica za društveni događaj ili sl.), za specifične ciljeve (kvaliteta, učinkovitost, uštede troškova, produktivnost, sigurnost), kao i za iznadprosječne rezultate (WorldatWork, 2015c). Kompanija može imati sustavni pristup priznanju i ono može biti dio organizacijske kulture.

Studije pokazuju da priznanje ima snažan utjecaj na radni učinak (Stajkovic i Luthans, 2001) i da pridonosi organizacijskoj efikasnosti jednako snažno kao i financijski poticaji. Kompanije kroz program priznanja mogu ostvariti izrazito visok povrat na investicije, kroz rast organizacijskih i financijskih rezultata (Gallup, 2013), jer većina sustava priznavanja doprinosa zaposlenika osigurava nagrade koje su relativno povoljne u usporedbi s izravnim i neizravnim materijalnim nagradama.

1.5.            Upravljanje radnim učinkom

Efektivno upravljanje radnim učinkom nerijetko se smatra nezaobilaznim za uspjeh organizacije.

Armstrong upravljanje radnim učinkom definira kao „sustavni proces za unapređenje učinka organizacije, razvijajući učinke pojedinaca i timova. To je mogućnost dobivanja boljih rezultata od organizacije, timova i pojedinaca na takav način da se razumije i upravlja učincima unutar dogovorenih okvira što se tiče planiranih ciljeva, standarda i zahtijevanih kompetencija“ (Galetić, 2015, str. 69). Nadalje, Aguinis definira upravljanje radnim učinkom kao kontinuiran proces identificiranja, mjerenja i razvijanja radne učinkovitosti pojedinca i timova i usklađivanje njihove radne učinkovitosti s ciljevima organizacije (Dessler, 2015, str. 357). Slično je definirano i od strane WorldatWork (2015b), gdje se pod upravljanjem radnim učinkom smatra usklađivanje organizacijskih, timskih i individualnih napora za postizanje poslovnih ciljeva i organizacijskog uspjeha kroz definiranje očekivanja, demonstraciju vještina, procjenu, povratnu informaciju i kontinuirano poboljšanje. Prema istom izvoru radnim učinkom se upravlja kroz sastanke „jedan na jedan“, mišljene nadređenog o izvedbi, praćenje usklađenosti učinka i nagrade, podučavanje i postavljanje ciljeva – planiranje.

Uzimajući u obzir širinu obuhvata pojma, neophodan je konsenzus vezan uz sastavnice efektivnog sustava upravljanja učinkom. Akademska javnost smatra da su ključna tri elementa (SHRM, 2012):

 1. postavljanje ciljeva (engl. goal setting) – proces uspostavljanja ciljeva koji trebaju biti dostignuti u određenom vremenskom periodu;
 2. ocjenjivanje učinka (engl. performance review) – proces ocjenjivanja napretka u odnosu na postavljene ciljeve;
 3. planovi za unapređenje učinka (engl. performance improvement plans – PIPs) – proces rješavanja specifičnih individualnih propusta.

Definiranje svakog od tri navedena elementa predstavlja izazov. Tako npr. svaki dobro postavljeni radni cilj mora ispunjavati SMART kriterije (SHRM, 2012):

 • specifičan (engl. specific);
 • mjerljiv (engl. measurable);
 • dostižan (engl. achievable);
 • realan (engl. realistic);
 • vremenski određen (engl. timebound).

Ukoliko postavljeni ciljevi ne ispunjavaju gore navedene kriterije njihovo ispunjenje se ne može kvalitetno ocjenjivati, odnosno ocjenjuju se pogrešno definirani ciljevi, a što je preduvjet za povratnu informaciju zaposleniku o njegovom napredovanju pri ostvarenju ciljeva i izradu planova za unapređenje učinka. Naime, povratne informacije pomažu u utvrđivanju raskoraka između već učinjenog i toga što još treba učiniti. Dodatno, pokazalo se da povratne informacije koje zaposlenici mogu sami pratiti bolje motiviraju od povratnih informacija generiranih izvana (Robbins i Judge, 2009, str. 198), a povratna informacija (engl. feedback) bi trebala biti redovita, učestala, usredotočena na temu, bez prosudbe učinjenog, sveobuhvatna, takva da je primatelj razumije, prilagođena stilu primatelja, dvosmjerna, izravno priopćena od strane autora, usredotočena na ono na što primatelj može utjecati i pažljivo dozirana (Tropman, 2004, str. 103), tj. bazirana na ponašanju, a ne na osobnim obilježjima pojedinca, uz navođenje primjera poželjnog ponašanja (SHRM, 2012).

Dalje, kada je u pitanju ocjenjivanje učinka, postoji nekoliko metoda za ocjenu radne učinkovitosti poput metode grafičke mjerne ljestvice, metode izmjeničnog rangiranja, metode usporedbe u parovima, metode prisilne distribucije, metode kritičnog događaja, bihevioralno bazirane ocjenjivačke ljestvice, procjene radne učinkovitosti putem računala i interneta, elektroničkog nadzora radne učinkovitosti i sl. (Dessler, 2015, str. 335-347), no svaku od navedenih metoda poželjno je gledati i kroz prizmu potencijalnih problema procjenjivanja, a ti problemi su (Dessler, 2015, str. 347-348):

 • nejasne norme za procjenu;
 • halo efekt – utjecaj općeg dojma ocjenjivača na ocjene konkretnih kvaliteta osoba koje ocjenjuje;
 • tendencija k sredini;
 • favoriziranje ili strogost;
 • učinak nedavnih događaja;
 • pristranost.

I na kraju, planovi za unapređenje učinka, kao treći i posljednji ključni element upravljanja radnim učinkom, dokumentirani je postupak posebno razvijen za rješavanje problema radnog učinka pojedinca. Može biti korišten od strane menadžera kao sredstvo za identifikaciju specifičnih ciljeva za poboljšanje učinka zaposlenika, uz definirane rokove i mjerljive rezultate tih ciljeva. Nadalje, može se pojaviti u formi rezultata ili preporuke ocjenjivanog učinka ili se može koristiti za periodične razgovore sa zaposlenicima, a što je često upravo prvi korak u razvojnom procesu zaposlenika (SHRM, 2012).

Treba voditi računa o tome da su postavljanje ciljeva, ocjenjivanje učinka i planovi za unapređenje učinka minimalan broj elemenata upravljanja radnim učinkom, ali da kompanijama, a u skladu s cjelokupnom filozofijom ukupne nagrade, stoje na raspolaganju i drugi elementi koji doprinose stvaraju unikatnog sustava upravljanja radnim učinkom koji je prilagođen okruženju i ciljevima kompanije. No, ono što je neophodno jeste rukovoditi se ključnim pokazateljima uspjeha – KPU (engl. Key Performance Indicators – KPIs), a koji su „mjerna jedinica učinka bazirana na unaprijed definiranim čimbenicima uspjeha poslovanja, odjela ili projekta. KPU se može razlikovati od projekta do projekta, između odjela ili poslovnih linija, imati različitu težinu, te biti u financijskoj formi, nefinancijskoj ili oboje“ (SHRM, 2012).

Nadalje, komunikacija igra vrlo bitnu ulogu u kvaliteti svih faza sustava upravljanja radnim učinkom. Ona mora biti formalna, konstruktivna i redovita, a standardi za ocjenu moraju biti jasni. Preporučuje se trening pojedinca koji pružaju povratne informacije zaposlenicima, najčešće svojim podređenima, jer neprofesionalna komunikacija unutar procesa može napraviti veliku štetu.  

„Upravljanje učincima je važan dio sustava nagrađivanja jer pruža povratne informacije o realizaciji individualnih i timskih ciljeva te identificira prilike za rast i razvoj“ (Galetić, 2015, str. 70) i na taj način ostvaruje svoj cilj, a to je potaknuti svakog pojedinca unutar kompanije da maksimalno iskoristi svoj potencijal na način koji dodaje vrijednost kompaniji.

1.6.            Razvoj zaposlenika

Razvoj zaposlenika odnosi se na pružanje prilike i alata zaposlenicima kako bi unaprijedili svoje vještine i kompetencije, tj. svoje kratkoročne i dugoročne karijere, a može biti u formi (WorldatWork, 2015c):

 • prilike za učenje – povrat troškova školarine, popusti na školarinu, korporativna sveučilišta, trening iz novih tehnologija, učenje uz rad, seminari i konferencije izvan kompanije, učenje u učionici, virtualno učenje;
 • treninga odnosno mentorstva – trening iz rukovođenja, pristup mreži informacija, formalni ili neformalni mentorski program;
 • mogućnosti napredovanja – stažiranje, razvoj karijere, napredovanje, planiranje razvoja, rotacija posla.

Prva stavka, prilika za učenje, vrlo je cijenjena od strane zaposlenika. Naime, edukativni razvoj pojedinca pruža mogućnost napredovanja u trenutnoj organizaciji, ali istovremeno povećava i njegovu vrijednost na tržištu rada.

Nadalje, bitno je razlikovati pojmove treninga i mentorstva, te se odvojeno fokusirati na njih. Naime, trening znači obrazovanje, obučavanje i osposobljavanje, dok mentorstvo predstavlja savjetovanje i usmjeravanje (Dessler, 2015, str. 370).

I na kraju, kada govorimo o mogućnostima napredovanja, da bi postigli željene ciljeve, trebamo uzeti nekoliko okolnosti u obzir. Jedna od njih je da veliki broj zaposlenika želi napredovati zbog povećanja plaće. S druge strane, Lawrence je putem Peterovog načela obrazložio da što su zaposlenici uspješniji na trenutnom radnom mjestu, veća je vjerojatnost da će dalje napredovati, sve do razine svoje nesposobnosti, gdje će i ostati (Tropman, 2004, str. 158). Zadatak menadžmenta i odjela ljudskih potencijala je anticipirati ovaj problem na vrijeme i ne dopustiti da se izgube kvalitetni ljudi na adekvatnim, a dobiju nekvalitetni na neadekvatnim pozicijama. Proizlazi da je potrebno razlikovati mogućnost napredovanja i mogućnost usavršavanja, a potom omogućiti i jedno i drugo (Tropman, 2004, str. 168), ovisno o konkretnom slučaju. Na taj način ostaju zadovoljni i zaposlenik i poslodavac.

Uopćeno, kroz profesionalni razvoj pojedinaca, pored unapređenja radnog učinka, osigurava se i lojalnost kompaniji.

1.7.            Ključna obilježja posla

Pored navedenih elemenata ukupne nagrade, nerijetko se i obilježja posla pojavljuju u sličnom svojstvu u sklopu sustava nagrađivanja. Najpoznatiji model ključnih obilježja posla (engl. job characteristics model)razvili su J. R. Hackman i G. R. Oldham (Sikavica i Hernaus, 2011, str. 497-499), identificiravši pet dimenzija posla:

 1. raznolikost vještina (engl. skill variety) – mjera do koje radno mjesto zahtijeva obavljanje niza različitih djelatnosti, a za koje je zaposleniku potrebno nekoliko različitih vještina i talenata;
 2. cjelovitost zadatka (engl. task identity)– mjera do koje radno mjesto zahtijeva izvršenje potpunog i prepoznatljivog radnog zadatka;
 3. značajnost zadatka (engl. task significance) – mjera do koje zadatak ima bitan utjecaj na život ili rad drugih ljudi;
 4. autonomija (engl. autonomy) – mjera do koje radno mjesto pruža pojedincu značajnu slobodu i diskreciju u raspoređivanju svojih radnih zadataka i određivanju procedure za njihovo izvršenje;
 5. povratna veza (engl. feedback) – mjera do koje izvođenje radnih djelatnosti, potrebnih na radnom mjestu, rezultira izravnim i jasnim informiranjem pojedinca o njegovoj radnoj učinkovitosti.

U nastavku je, na slici 2., prikazan model obilježja radnog mjesta iz kojeg se vidi kako temeljne dimenzije radnog mjesta utječu na ključna psihološka stanja zaposlenika, a nastavno i na njegove osobne i radne rezultate koji su područje interesa menadžmenta kompanije koja želi kvalitetno upravljati ljudskim potencijalima. Ukoliko pogledamo dimenzije radnog mjesta kao što su raznolikost vještina, cjelovitost zadatka i značajnost zadatka, vidimo da prema ovom modelu, one zaposleniku stvaraju osjećaj važnosti posla, da naredna dimenzija radnog mjesta, autonomija, stvara osjećaj odgovornosti za posao, te da posljednja dimenzija, povratna veza, daje zaposleniku saznanje o stvarnim rezultatima posla koji je obavio ili redovno obavlja. Nastavno, kombinacija ovih ključnih psiholoških stanja, a to su doživljaj važnosti posla, doživljaj odgovornosti za rezultate posla i znanje stvarnih rezultata poslovnih djelatnosti, prema ovom modelu rezultira velikom unutarnjom motivacijom, zadovoljstvom zbog rasta i razvoja, velikim zadovoljstvom poslom, te visokom radnom uspješnošću. I na kraju, jačinu zaposlenikove potrebe za osobnim razvojem definira odnos temeljnih dimenzija radnog mjesta i ishoda, tj. osobnih i radnih rezultata. 

Slika 2.           Model obilježja radnog mjesta

Izvor: Sikavica i Hernaus (2011)

Kao što se vidi iz navedenog, ključna obilježja posla su usko vezana s elementima posla, a neka od njih se i preklapaju, te ih je poželjno uzeti u razmatranje pri formiranju sustava ukupne nagrade u nekoj kompaniji.

Prethodno objašnjeni elementi ukupne nagrade predstavljaju svojevrstan popis koji organizacije mogu koristiti u dizajniranju paketa ukupne nagrade, po mogućnosti uzimajući u razmatranje individualne preferencije zaposlenika i dizajniranje fleksibilnijeg paketa nagrada, a što omogućava organizacijama da identificiranju najbolje kombinacije elemenata nagrađivanja za svoju radnu snagu (Towers Watson/WorldatWork, 2012) alocirajući budžet na način koji će potaknuti za organizaciju najbolje ponašanje zaposlenika, ostvariti dodatnu vrijednost i poboljšati povrat na investiciju.

2.      Modeli ukupne nagrade

Obzirom da ne postoji univerzalno rješenje za svaku kompaniju, kako zbog razlika između samih kompanija, tako i zbog neprestanih promjena unutar kompanija, u praksi se najčešće koristi ili kombinacija modela ili nadogradnja i prilagođavanje jednog modela aktualnim potrebama kompanije. Iz tog razloga su u nastavku prikazani najčešće korišteni modeli u literaturi i praksi koji mogu i trebaju biti osnova za izradu unikatnog sustava nagrađivanja neke kompanije.

Zingheimov i Schusterov Model ukupne nagrade (2000) se sastoji od sljedećih elemenata:

 1. rast pojedinca – investiranje u ljude, razvoj i treninzi, upravljanje učinkom, razvoj karijere;
 2. priprema za budućnost – vizija i vrijednosti, rast i uspjeh kompanije, ugled i reputacija kompanije, odnos među dionicima;
 3. pozitivno radno okruženje – fokus na ljude, vodstvo, kolege, posao, uključenost, povjerenje i privrženost, otvorena komunikacija;
 4. ukupna plaća – osnovna plaća, varijabilna plaća (gotovina i opcije), beneficije i indirektna plaća, priznanje i zabave organizirane od strane kompanije.

Tropmanovo ‘Rješenje potpune naknade’ (2004, str. 30) je zapravo model ukupne nagrade definiran kroz jednadžbu:

TC = (BP + AP + IP) + (WP + PP) + (OA + OG) + (PI + QL) + X

gdje je

TC =    potpuna naknada (engl. Total Compensation);

BP =    osnovna plaća (engl. Base Pay) ili nadnica;

AP =    uvećana plaća (engl. Augmented Pay), odnosno jednokratna isplata, čak i ako je primljena u redovnim razmacima (npr. za prekovremene sate);

IP =     neizravna plaća (engl. Indirect Pay) (pogodnosti);

WP =   naknada u opremi (engl. Works-pay), odnosno od strane poslodavca dotirana oprema, uniforme itd.;

PP =    naknada u dodatnim pogodnostima (engl. Perks-Pay), odnosno posebne pogodnosti – sve od pribora do popusta zaposlenicima na proizvode organizacije;

OA =   mogućnost promaknuća (engl. Opportunity of advancement) i povećanja odgovornosti;

OG =   mogućnost usavršavanja (engl. Opportunity for growth), kako kroz obuku na radnom mjestu i izvan njega, tako i kroz napredovanje u znanstvenim stupnjevima;

PI =     psihički dohodak (engl. Psychic income), emocionalne nagrade zahvaljujući samom poslu i okruženju (ljudima);

QL =   kvaliteta života (engl. Quality of life), odnosno mogućnost da se pokaže stvarno zanimanje za druge važne aspekte života (lokacija blizu mjesta stanovanja, fleksibilno radno vrijeme, prostori za čuvanje djece na radnom mjestu i sl.);

X =      bilo koji jednostavni element kojeg zaposlenik želi u okviru svog radnog mjesta (‘Mogu li sa sobom povesti psa?’).

Okvir ukupne nagrade Hay grupe (engl. The Hay Group Total Reward Framework) (Hay Group, 2008) predstavljen je kao okvir koji za polazišnu točku uzima strategiju i usmjerava je na ukupnu nagradu, uzimajući u obzir potrebe i kompanije i zaposlenika, a sačinjavaju ga sljedeći elementi: 

 1. garantirana plaća,
 2. godišnja varijabilna plaća,
 3. dugoročni poticaji,
 4. beneficije i
 5. nematerijalne nagrade.

Armstrongov model ukupne nagrade (Armstrong, 2012, str. 109) se sastoji od dva elemenata:

 1. transakcijske (novčane) nagrade – osnovna plaća, uvjetna plaća, beneficije,
 2. relacijske (nenovčane) nagrade – radno iskustvo, priznanje, upravljanje učinkom i učenje i razvoj.

Konzultantska kuća Aon Hewitt svoj koncept ukupne nagrade definirala je kao „sve što zaposlenik dobije od poslodavca, a što smatra nagradom“ (Aon Hewitt, 2012), te takav pristup predstavila kroz prikaz na slici 3.

Slika 3.           Aon Hewitt okvir ukupne nagrade

Izvor: Aon Hewitt (2012)

Ovaj model možemo promatrati iz četiri ugla. Financijski elementi jasno su definirani kao trošak ili vrijednost, iskustveni elementi su oni koje zaposlenici doživljavaju kroz unutarnje aktivnosti kompanije (rukovodstvo, menadžment i kolege), individualni elementi nagrade su sačinjeni po mjeri zaposlenika (plaća, bonus, osobni ciljevi, razvojni plan i sl.), dok su kolektivne nagrade manje ili više sačinjene od istih elemenata za sve zaposlenike (beneficije, kultura, radno okruženje i sl.).

I Towers Watson (2012), jedna od vodećih globalnih konzultantskih kuća, izradila je svoj okvir ukupne nagrade (slika 4.). Ideja ovog modela je da zaposlenici sami biraju kombinaciju elemenata koji im najbolje odgovaraju, a u okviru ponuđenog, te se sastoji od sljedećih elemenata:

 1. Osnovne nagrade (engl. Foundational Rewards) – odnose se na sigurnost i stabilnost (osnovna plaća, zdravstveno i mirovinsko osiguranje, plaćeno odsustvo i sl.),
 2. Nagrade za učinak (engl. Performance-Based Rewards) – pravična i smislena nagrada za mjerljive rezultate (kratkoročni i dugoročni poticaji, priznanje i sl.),
 3. Nagrade vezane uz razvoj karijere i okruženje (engl. Career and Environmental Rewards) – trening i razvoj, razvoj karijere, odnos privatnog i poslovnog života, fleksibilni radni aranžmani i sl.

Slika 4.           Tower Watson model ukupne nagrade

Izvor: Towers Watson (2012)

WorldatWork[1] model ukupne nagrade pokazuje dinamičan odnos zaposlenika i poslodavca. Izvorno predstavljen 2000. godine, ovaj model je, kao što se vidi na slici 5., evoluirao u prikaz strateških elemenata razmjene u odnosu poslodavca i zaposlenika, vanjskih utjecaja i utjecaja globalnog poslovnog okruženja na privlačenje, motivaciju, zadržavanje i angažiranost zaposlenika (WorldatWork, 2015b). WorldatWork model ukupne nagrade (2015b) sastoji od šest elemenata:

 1. izravne materijalne nagrade,
 2. beneficija,
 3. ravnoteže privatnog i poslovnog života,
 4. priznanja,
 5. upravljanja radnim učinkom,
 6. razvoja zaposlenika.

Slika 5.           WorldatWork model ukupne nagrade

Izvor: WorldatWork (2015)

Postoji još mnogo modela ukupne nagrade, te se oni, kao i svi prethodno navedeni kreću u okviru istih ili sličnih elemenata definiranih na isti ili sličan način. Sasvim je jasno da se radi o zajedničkoj filozofiji, da konkretan sustav nagrađivanja treba biti prilagođen potrebama kompanije, te da se nikako ne smije gledati isključivo kroz prizmu materijalnih elemenata nagrađivanja, nego kroz uravnoteženi odnos materijalnih i nematerijalnih elemenata.

S obzirom da WorldatWork model na neki način objedinjuje sve prethodne modele, te je praktičan, pregledan i jednostavan za korištenje, korišten je za potrebe ovog empirijskog istraživanja.

Ciljevi sustava nagrađivanja

Usklađivanje ciljeva ukupne nagrade s poslovnim ciljevima i ciljevima ljudskih potencijala pomaže timovima koji rade na sustavu ukupne nagrade usredotočiti se na rezultate koji su u interesu kompanije.

Prema Armstrongu (2012, str. 6), ciljevi upravljanja nagradama su:

 • podržati ostvarenje poslovnih ciljeva razvijanjem i poticanjem kulture radnog učinka;
 • definirati ono što je važno u smislu ponašanja i ishoda;
 • usuglasiti prakse nagrađivanja s potrebama zaposlenika;
 • nagraditi zaposlenike prema vrijednostima koje stvaraju;
 • privući i zadržati visoko kvalitetne ljude koji trebaju organizaciji;
 • osigurati angažiranost zaposlenika;
 • dodati vrijednost kroz uvođenje učinkovitih, ali pristupačnih praksi nagrađivanja.

Tropman (2004, str. 31) smatra da naknada treba imati trostruku ulogu: ohrabriti zadržavanje najboljih (prvih 20%), uskladiti priljev i odljev mase u sredini (srednjih 60%) i potaknuti odlazak ostalih (posljednjih 20%).

Nastavno na pogled ova dva autora, WorldatWork (2015b) temeljnim ciljevima sustava nagrađivanja smatra privlačenje, motiviranje, angažiranje i zadržavanje, a kroz tekst u nastavku će biti prikazana i njihova povezanost sa svakim od elemenata sustava nagrađivanja, uzimajući u obzir da je za maksimiziranje svakog od ciljeva poželjna drugačija kombinacija elemenata.

1.      Privlačenje najboljih zaposlenika kao cilj sustava nagrađivanja

Privlačenje kao jedan od ciljeva sustava nagrađivanja podrazumijeva privlačenje talenata neophodnih za opstanak i postizanje uspjeha organizacije. Sam proces se odvija u dvije faze, gdje se prva faza odnosi na odluku zaposlenika da se prijavi na natječaj ili odazove pozivu za intervju, a druga faza je faza pregovora o uvjetima za određeno radno mjesto. Ovdje veliku ulogu ima marka poslodavca (Towers Watson, 2014), a što može imati pozitivan ili negativan utjecaj na privlačenje adekvatne radne snage. S tim u vezi, u posljednje je vrijeme i kod nas popularan pojam izgradnje marke poslodavca (engl. employer branding), koji povezuje djelovanje ljudskih potencijala i marketinga unutar kompanije, jer jaka marka poslodavca povećava sposobnost kompanije da privuče i zadrži najbolje zaposlenike.

Nadalje, kada govorimo o elementima sustava nagrađivanja koji se odnose na privlačenje, prema istraživanju Tower Watson (2014), buduće zaposlenike kompanija privlači s osnovnom plaćom, sigurnim poslom, pružanjem prilike za napredovanje, mogućnostima učenja i razvoja, te plaćenim odsustvom za vrijeme godišnjeg odmora.

2.      Motivacija zaposlenika kao cilj sustava nagrađivanja

Istraživači u području socijalnih znanosti već dulje vrijeme pokušavaju razumjeti što motivira pojedince, a ono oko čega su današnji teoretičari motivacije suglasni jest da su ljudska bića motivacijski složena (Reeve, 2010).

Začetnikom istraživanja motivacije smatra se otac industrijske psihologije Elton Mayo, koji je u kompaniji Western Electric u SAD-u 1927. godine započeo desetogodišnje istraživanje u kojem je učestvovalo 20.000 zaposlenika. Ovaj eksperiment je izrastao iz inicijalne namjere da se dokaže kako radni uvjeti utječu na motivaciju i produktivnost. Formirane su dvije skupine, jedna kojoj su izmijenjeni radni uvjeti i gdje se povećala produktivnost za vrijeme trajanja eksperimenta, te druga, kontrolna grupa, gdje su radni uvjeti ostali isti, ali se također povećala produktivnost. Zajedničko i jednoj i drugoj skupini bilo je saznanje da ih se promatra i kontrolira, te mjere njihovi rezultati. Zaključak do kojeg se došlo ovim eksperimentom je da zaposlenike više motiviraju društveni čimbenici, poput uključenosti u posao i primanja pažnje, od ekonomskih čimbenika. Poznat i kao Hawthornov efekt, danas se taj termin upotrebljava za opisivanje ponašanja zaposlenika koji svoj rad mijenjaju ili unapređuju kada znaju da ih se promatra.

Od tada do danas, pojam motivacije izrazito je populariziran i ne čudi što je prisutan tako velik broj definicija motivacije. Npr. Robbins i Judge (2009, str. 186) definiraju motivaciju kao skup procesa koji su odgovorni za intenzitet, smjer i upornost u nastojanjima da se postigne neki cilj, a za De-Charmsa motivacija je nešto kao blagi oblik opsjednutosti (Rheinberg, 2004, str. 13).

Ista je situacija i s dosta velikim brojem teorija motivacije, od kojih su u nastavku prikazane one koje su empirijski potvrđene.

Teorija kognitivne evolucije (engl. Self-Determination Theory) tvrdi da davanje vanjskih nagrada za ponašanje koje je prije pružalo unutarnje zadovoljstvo ima tendenciju smanjivanja ukupne razine motivacije (Robbins i Judge, 2009, str. 195). U prilog ovoj teoriji idu mnogobrojna istraživanja, a jedno od njih je i istraživanje koje je pokazalo da skoro 50% Britanki kojima je ponuđena novčana naknada za donaciju krvi nije prihvatilo naknadu, dok je 100% onih kojima nije ponuđena naknada dobrovoljno doniralo krv nakon što su zamoljene (Koehn, 2012). Neka druga istraživanja sugeriraju da su ljudi koji teže različitim ciljevima iz intrinzičnih razloga zadovoljniji svojim poslovima i da se osjećaju bolje uklopljenima u svoje organizacije (Robbins i Judge, 2009, str. 196). Upravo zato treba voditi računa o pravilnom omjeru elemenata sustava nagrađivanja, gdje pored materijalnih nagrada, treba zaposleniku odati priznanje za njegov rad, pružiti podršku za rast i razvoj, te omogućiti autonomiju.

Teorija postavljanja ciljeva (engl. Goal-Setting Theory) je najčešće korištena u praksi, a u prilog tome idu mnogobrojni dobri sustavi nagrađivanja koji počivaju na njezinim principima. Sama teorija pretpostavlja da specifični i teški ciljevi, uz povratne informacije, dovode do višeg radnog učinka (Robbins i Judge, 2009, str. 197).

I ovu teoriju možemo usko vezati uz neke od elemenata sustava nagrađivanja, a u ovom slučaju je to upravljanje radnim učinkom, jer postavljanje specifičnih i za zaposlenika izazovnih ciljeva najbolje je što menadžeri mogu učiniti da bi poboljšali radni učinak zaposlenika (Robbins i Judge, 2009, str. 198).

Teorija samoefikasnosti (engl. Self-Efficacy Theory) odnosi se na uvjerenje pojedinca da je sposoban obaviti neki zadatak (Robbins i Judge, 2009, str. 200-201), kroz neku od četiri taktike:

 • svladavanje izvedbe – stjecanje iskustva i vjerovanje da se posao može opet jednako dobro obaviti;
 • imitiranje – dobivanje samopouzdanja kada se vidi da je netko sličan obavio isti posao;
 • verbalno uvjeravanje – uvjeravanje od strane druge osobe;
 • uzbuđenje – ispunjavanje energijom.

Ukoliko govorimo o verbalnom uvjeravanju, iskusni menadžeri često primjenjuju verbalno uvjeravanje koristeći se Pigmalinovim ili Galatejinovim efektom (vrsta samoispunjujućeg proročanstva u kojem nešto može postati istinom ako se vjeruje da je istina), tako što zaposleniku izravno priopći da se od njega očekuje visoki radni učinak (Robbins i Judge, 2009, str. 202).

Teorija potpore (engl. Reinforcement Theory) tvrdi da je ponašanje funkcija svojih posljedica, tj. svaka posljedica koja slijedi izravno nakon nekog odgovora, povećava vjerojatnost da će se ponašanje ponoviti (Robbins i Judge, 2009, str. 203).

Teorija jednakosti / organizacijska pravda (engl. Equity theory/organizational justice) je teorija po kojoj ljudi uspoređuju ono što su sami uložili u svoje poslove i od njih dobili s onim što su drugi uložili i dobili, pa zatim reagiraju na način da eliminiraju nejednakosti (Robbins i Judge, 2009, str. 205). Iz organizacijskog ugla gledanja bitna je organizacijska pravda, tj. ukupna percepcija o tome što je pravedno u radnom okruženju, a obuhvaća distributivnu pravdu (percipirana pravednost u količini i raspodjeli nagrada među pojedincima), proceduralnu pravdu (percipirana pravednost procesa korištenog u određivanju raspodjele nagrada) i interakcijsku pravdu (percipirana mjera postupanja prema pojedincu s dostojanstvom, brižnošću i poštovanjem).

Bez uzimanja u obzir teorije jednakosti gotovo je nezamisliva izrada bilo kakvog sustava nagrađivanja. Tako je na primjer istraživanje Blooma i Michaela koji su proučavali razlike u plaćama među članovima menadžerskih timova u 460 organizacija pokazalo da je vjerojatnost da članovi menadžerskih timova napuste organizaciju dva puta veća kod organizacija s velikim razlikama u plaćama (Milkovich, 2005, str. 105).

Teorija očekivanja (engl. Expectancy theory) Victora Vrooma, iako datira još iz 1964. godine, do danas je jedna od najšire prihvaćenih objašnjenja motivacije, a tvrdi da snaga tendencije da osoba djeluje na određeni način ovisi o snazi očekivanja da će ta akcija dovesti do određenog rezultata, kao i pravičnosti tog rezultata za osobu. Teorija se usmjerava na tri odnosa prikazana na slici 6. (Robbins i Judge, 2009, str. 208):

 • odnos trud / radni učinak – pojedinčeva percipirana vrijednost da će određena razina truda rezultirati uspjehom,
 • odnos radni učinak / nagrada – mjera do koje osoba vjeruje da će određena razina radnog učinka dovesti do dobivanja željene nagrade,
 • odnos nagrada / osobni ciljevi – mjera do koje organizacijske nagrade zadovoljavaju osobne ciljeve ili potrebe osobe, te privlačnost tih potencijalnih nagrada za osobu.

Slika 6.           Teorija očekivanja

Izvor: Robbins i Judge (2009)

Prema ovoj teoriji ključno je identificirati osobne ciljeve, što nas upućuje na činjenicu da ideja prilagođavanja sustava nagrađivanja potrebama pojedinca ili grupe datira barem od 1964. godine.

Svaka od spomenutih motivacijskih teorija doprinosi razumijevanju načina kako sustav nagrađivanja, tj. ukupna nagrada može motivirati zaposlenike, a da bi se čimbenici motivacije mogli „razviti“, neophodno je prvo ukloniti čimbenike nezadovoljstva. Također, iz razloga popularnosti pojma motivacija, unutar teorija isprepliću se elementi koji se odnose na angažiranje i zadržavanje zaposlenika, a što je obrađeno u nastavku.

3.      Angažiranost zaposlenika kao cilj sustava nagrađivanja

Kahn je jedan od prvih istraživača koji je predstavio koncept angažiranosti (engl. engagement) i definirao ga kao „investiciju zaposlenikove fizičke, kognitivne i emocionalne energije u posao koji obavlja“ (1990, str. 692-724). Sve do danas nije došlo do suštinske izmjene tumačenja pojma, iako su ga pokušali definirati mnogobrojni istraživači, tako da se i danas angažiranim zaposlenicima smatraju oni koji su uključeni, entuzijastični i odani svom poslu i radnom mjestu (Gallup, 2015a), jer kada su zaposlenici angažirani ulažu dodatni napor kako bi ostvarili i bolje rezultate nego što se od njih očekuje.

Posljednjih godina došlo je do povećanja interesa akademske javnosti za pojam angažiranosti. Razlog tome leži u činjenici da ju je moguće mjeriti i da je direktno vezana uz radnu učinkovitost. Kako bi skrenuo pažnju na manjak angažiranosti radne snage, institucija Gallup je uvela dnevno praćenje angažiranosti zaposlenika koje se temelji na telefonskim intervjuima s prosječno 1500 zaposlenika dnevno širom SAD-a, tako da za 2015. godinu podaci ukazuju da je samo oko 32% zaposlenika angažirano na svom radnom mjestu. Ostalih 68% nije angažirano ili je aktivno neangažirano, a takvi zaposlenici su skloniji potkradanju organizacije, imaju negativan utjecaj na kolege i ‘tjeraju’ klijente (Gallup, 2015a). Na globalnom nivou podaci su još više poražavajući: čak 87% zaposlenika nije angažirano na poslu (Gallup, 2015b).

Nadalje, ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da je angažiranost direktno povezana s produktivnošću i organizacijskom efikasnošću (Ott, 2007; Seibert, Wang i Courtright, 2011), vidimo da kompanije imaju ogroman potencijal za napredak. Naime, podaci govore da kompanije čiji su zaposlenici angažirani imaju 18% veću produktivnost i 12% veću profitabilnost, a one s neangažiranim zaposlenicima imaju 31-51% veću fluktuaciju radne snage, 51% više oštećenja inventara kompanije, te 62% više nesreća na radu (Ott, 2007).

Dobra vijest je svakako da se na angažiranost zaposlenika može utjecati kroz svrsishodnost posla, obilježja posla, odnos nadređenog i zajedničke vrijednosti kompanije i zaposlenika (Robbins i Judge, 2013, str. 212) te zatim kroz dosljedno vodstvo, komunikaciju i razmjenu znanja (Gatenby i sur., 2008), jer samo organizacije koje istinski angažiraju i inspiriraju svoje zaposlenike imaju visoku razinu inovacija, produktivnosti i učinkovitosti. Međutim, postoje i kritičari visoke angažiranosti koji tvrde da ona dovodi do narušavanja privatnog/obiteljskog života (George, The Wider Context, Costs, and Benefits of Work Engagement, 2011).

4.      Zadržavanje zaposlenika kao cilj sustava nagrađivanja

Zadržavanje je mogućnost kompanije da zadrži kvalitetne zaposlenike koji doprinose uspjehu organizacije, onoliko dugo koliko i zaposlenik i organizacija imaju zajednički interes (Kahn, 1990). Prema istraživanju Tower Watson (2014), kako bi se zadržali u kompaniji, zaposlenicima je bitna osnovna plaća, prilika za napredovanje, povjerenje u vrhovni menadžment, sigurnost posla, odnos s nadređenim, te stres koji je ograničen i kojim se može upravljati. S druge strane, razlozi odlaska iz kompanija su mnogobrojni, specifični, te je pogrešno rukovoditi se istraživanjima. Stoga je i potrebno kroz sustavno obavljanje izlaznih intervjua pokušati doći do informacije o razlozima odlaska zaposlenika, te pokušati na taj način riješiti uzrok problema.

 ooo

Uopćeno, kada govorimo o privlačenju, motiviranju, angažiranju i zadržavanju zaposlenika, vrlo često se elementi sustava nagrađivanja gledaju kroz prizmu jednog od navedenih ciljeva sustava nagrađivanja. No međutim, različiti elementi ukupne nagrade različito utječu na svaki od ciljeva sustava nagrađivanja, te je o tom utjecaju potrebno voditi računa pri formiranju strategije ukupne nagrade – koje elemente sustava nagrađivanja komunicirati za privlačenje, a koje koristiti za motiviranje, zadržavanje i angažiranje zaposlenika.

Ovaj problem je potrebno na vrijeme anticipirati jer se vrlo često javljaju slučajevi kvalitetnog privlačenja zaposlenika, gdje se nažalost proces i završava, te se dalje ne radi na njihovom motiviranju, angažiranju i zadržavanju. Jedno od mogućih rješenja tog i sličnih problema jeste unutar strategije nagrađivanja razviti pojedinačne strategije privlačenja, motiviranja, angažiranja i zadržavanja, te na taj način pokušati smanjiti trošak zamjene zaposlenika koji nije zanemariv niti financijski, niti vremenski.

Konzultantska kuća Aon Hewitt je u sklopu svog opsežnog istraživanja na temu ukupne nagrade napravila i kratki pregled utjecaja pojedinih elemenata na ciljeve sustava nagrađivanja (tablica 2.).

Tablica 2.        Pregled utjecaja pojedinih elemenata na ciljeve sustava nagrađivanja

PRIVLAČENJEZADRŽAVANJEANGAŽIRANJE
1. Osnovna plaća1. Dobre odluke visokog menadžmenta1. Jasna linija napredovanja
2. Beneficije2. Neophodna oprema za rad2. Učešće u odlukama koje se tiču radnog mjesta zaposlenika
3. Financijska stabilnost kompanije3. Beneficije3. Neophodni resursi
4. Fleksibilno radno vrijeme4. Neophodni resursi4. Razvoj karijere
5. Otpremnina5. Pouzdan tim5. Timski rad

Izvor: Aon Hewitt (2012, str. 14)

Dodatno, kako bi se ispunili navedeni ciljevi sustava nagrađivanja, potrebno je uzeti u obzir i stavove zaposlenika. Naime, „stavovi su prosudbene tvrdnje ili ocjene u odnosu na stvari, ljude ili događaje“ (Robbins i Judge, 2009, str. 75), a sastavnice stavova i njihov međusobni odnos su prikazane na slici 7.

Slika 7.           Sastavnice stava

Izvor: Robbins i Judge (2009, str. 75)

Stavovi prema sustavu nagrađivanja mogu biti važni zbog svoje bihevioralne komponente. Naime, ljudi nastoje postići dosljednost među svojim stavovima kao i između svojih stavova i ponašanja (Robbins i Judge, 2009, str. 75), tj. pomiriti stavove koji se razilaze i uskladiti svoje stavove i/ili ponašanja tako da izgledaju racionalno i dosljedno. Ukoliko se pak pojavi nedosljednost, javljaju se unutarnje sile koje pojedinca pokušavaju vratiti u stanje ravnoteže odnosno dosljednosti stavova i ponašanja na način da pojedinac mijenja svoje stavove ili ponašanje ili racionalizira odstupanje. Ovom pojavom bavio se Leon Festinger, te je krajem 1950-ih predložio teoriju kognitivne disonance, prema kojoj svako nepodudaranje koje pojedinac ima između dvaju ili više svojih stavova, ili između svog ponašanja i stavova izaziva nelagodu, te će pojedinac nastojati postići stabilno stanje i smanjiti tu nelagodu (Robbins i Judge, 2009, str. 76). Želja za umanjenjem disonance (nedoslijednosti) nije u svim okolnostima ista, a određena je važnošću elemenata koji je stvaraju, stupnjem utjecaja koji osoba smatra da ima nad tim elementima i nagradama koje mogu biti zahvaćene disonancom (Robbins i Judge, 2009, str. 76).

Imajući ovo na umu, kompanije mogu kroz upravljanje sustavom nagrađivanja upravljati i kognitivnom disonancom zaposlenika, a samim tim i zaposlenicima, jer nagrade utječu na mjeru do koje će zaposlenici biti motivirani smanjiti disonancu.

I na kraju, uzme li se u obzir činjenica da stavovi u značajnoj mjeri predviđaju buduće ponašanje (Robbins i Judge, 2009, str. 78), da se s njima može upravljati i da na taj način mogu utjecati na ostvarenje ciljeva sustava nagrađivanja, preporučuje se redovno mjerenje stavova, odnosno zadovoljstva poslom kao, s razlogom, najrasprostranjenije mjerenim stavom u organizacijama. Dobivene rezultate zadovoljstva poslom potrebno je gledati u kontekstu njihovog odnosa s ciljevima sustava nagrađivanja, jer visoko zadovoljstvo poslom doprinosi lakšem ostvarenju ciljeva sustava nagrađivanja. S druge strane, nešto niže zadovoljstvo poslom ne znači i nemogućnost ostvarenje tih ciljeva, ali sigurno otežava proces, jer ono što privlači, motivira, angažira i zadržava zaposlenike nije nužno ono što ih čini sretnima. Ukoliko se pak dobiveni rezultati zadovoljstva poslom mogu analizirati na nivou pojedinca, a što je nerijetko problem u velikim kompanijama, poželjno ih je gledati kroz prizmu osobnosti. Naime, istraživanja su pokazala da su osobe s negativnom ličnošću (mrzovoljne, negativne) obično manje zadovoljne poslom (Robbins i Judge, 2009, str. 88), a što nas opet vraća na početak procesa, u fazu selekcijskoj postupka pribavljanja zaposlenika gdje bi se, prema ovim istraživanjima, trebalo voditi računa o crtama osobnosti potencijalnih zaposlenika, jer je zadovoljstvo životom stabilno kroz vrijeme, te zapošljavanje trenutno nezadovoljnog pojedinca predstavlja potencijalni problem otežanog upravljanja ciljevima sustava nagrađivanja s jedne strane i negativnog utjecaja na radno okruženje s druge strane.

Ukratko, sustav nagrađivanja, da bi bio uspješan, treba ostvariti dvojaki cilj: učiniti pravu stvar i ne učiniti krivu (Tropman, 2004, str. 99). On treba biti djelotvoran, pravedan, te usklađen sa zakonom i organizacijskim odredbama (Milkovich, 2005, str. 37).

Upravljanje sustavom nagrađivanja

Upravljanje nagradama ili kompenzacijski menadžment bavi se strategijama, politikama i procesima potrebnim kako bi se prepoznala vrijednost ljudi i nagradio njihov doprinos u ostvarivanju organizacijskih ciljeva, ciljeva odjela i tima. Radi se o dizajnu, implementaciji i održavanju sustava nagrađivanja (procesa, praksi i procedura) čiji je cilj zadovoljiti potrebe kako organizacije tako i svih njenih dionika kroz pošten, pravedan i dosljedan rad (Armstrong, 2012, str. 6). To je ujedno i ključna funkcija ULJP-a u modernom okruženju, koja ima posebice važnu ulogu u privlačenju, motiviranju, angažiranju i zadržavanju zaposlenika.

Filozofija nagrađivanja, koja je zvijezda vodilja prakse nagrađivanja, postoji unutar svake kompanije, bez obzira da li se komunicira u određenoj formi ili ne. Međutim, ukoliko nije sustavno određena, može doći do dodjeljivanja nagrada bez točne veze s rezultatima, odnosno nerijetko je prisutno da se „nagrađuje ponašanje A, nadajući se ponašanju B“ (Tropman, 2004, str. 11), bez jasne slike što se želi postići. No, u okolnostima gdje se sustavom nagrađivanja pravilno ne upravlja, on neće postići svoje ciljeve. Iz tog razloga je potrebno prvo definirati strategiju nagrađivanja, a potom dizajnirati, implementirati i održavati sustav.

1.      Strategija nagrađivanja kao dio poslovne strategije

Strategija ukupne nagrade trebala bi biti rezultat međudjelovanja poslovne strategije kompanije, strategije ljudskih potencijala i organizacijske kulture (WorldatWork, 2015b). Obzirom da je svaki od navedenih elemenata specifičan za pojedinu organizaciju, takva treba biti i njezina strategija nagrađivanja, jer kako kaže Tropman (2004), „opasno je koristiti ukalupljena rješenja“. Isti autor je također predložio način kako sustav plaća prilagoditi poslovnoj strategiji, kao što je prikazano u tablici 3.

Tablica 3.        Odnos sustava plaća i poslovne strategije

Poslovna strategijaPoslovni odgovorUsklađivanje programa ljudskih resursaSustav nagrada
Inovativnost: povećanje složenosti proizvodnje i skraćivanje životnog ciklusa proizvodaVodeća proizvodnost
Prebacivanje na masovnu prilagodbu i inovacije
Vremenski ciklus
Predanost okretnim, inovativnim ljudima sklonim rizikuNagrađivanje inovacija u proizvodu i procesu
Plaća na temelju tržišnih kretanja
Fleksibilni – generički opisi poslova
Rezanje troškova: usredotočenost na djelovanjeIzuzetna operativnost
Pronalaženje ekonomičnih rješenja
Učiniti više s manjeUsmjeriti se na troškove rada konkurencije
Povećati varijabilno plaćanje
Naglasiti produktivnost
Usredotočiti se na kontrolu sustava i radne specifikacije
Potrošač u središtu interesa: povećanje očekivanja potrošačaBliskost s potrošačima
Prenošenje rješenja potrošačima
Brzo kretanje na tržištu
Oduševiti potrošače, premašiti očekivanjaPoticaji za zadovoljstvo potrošača
Vrednovanje posla i vještina na temelju kontakta s potrošačima

Izvor: Tropman (2004, str. 55)

Iz tablice je vidljiva jasna potreba za različitim profilima zaposlenika i za različitim sustavima nagrađivanja koji trebaju pružiti različite poslovne odgovore ovisno od strategije poslovanja. Tako na primjer kompanije čija se poslovna strategija bazira na inovativnošću proizvoda i/ili usluga ima potrebu za okretnim i inovativnim zaposlenicima koji su skloni riziku, a njihovi sustavi nagrađivanja će biti fleksibilni i okrenuti nagrađivanju inovativnosti. Nadalje, kompanije čija je poslovna strategija usmjerena na rezanje troškova očekuju visoku produktivnost, ekonomičnost i učinkovitost od svojih zaposlenika, te ih u skladu s tim nagrađuju. Takvi sustavi nagrađivanja bi trebali imati visok varijabilni dio izravne materijalne nagrade koja potiče visoku operativnost u ovakvim kompanijama koje se na tržištu bore samo s cijenom svojih proizvoda i usluga. I na kraju, pri strategiji poslovanja kojoj je potrošač u središtu interesa i čiji je osnovni cilj ispuniti i premašiti očekivanja potrošača, od njenih zaposlenika se očekuje da oduševe potrošače, te se očekuje da kompanije sustav nagrađivanja prilagode tome, odnosno dodatno nagrađuju za zadovoljstvo potrošača.

Također, kako bi strategija nagrađivanja bila usklađena s poslovnom strategijom, Dolmat-Connell predlaže pitanja koja menadžment kompanije treba sebi postaviti (Dessler, 2015, str. 417):

 1. Što naša organizacija mora učiniti (npr. u vezi poboljšanja usluge klijentima) kako bi bila uspješna u postizanju svoje misije ili u postizanju svoje željene konkurentske pozicije?
 2. Kako bi se zaposlenici trebali ponašati ili djelovati da bi se uspješno provela ova konkurentska strategija?
 3. Koje bismo elemente sustava nagrađivanja trebali koristiti kako bismo pojačali takvo ponašanje? Koji bi trebao biti cilj svakog programa u pojačavanju pojedinog poželjnog ponašanja?
 4. Koje mjerljive uvjete mora svaki sustav nagrađivanja zadovoljiti kako bi bio smatran uspješnim u ostvarenju svojih ciljeva?
 5. Koliko je dobro naš trenutačni sustav nagrađivanja usklađen s ovim zahtjevima?

Dakle, uzimajući u obzir prijedloge spomenutih autora, izrada strategije sustava nagrađivanja trebala bi biti proces preslikavanja strategije poslovanja.

2.      Dizajniranje sustava nagrađivanja

Pri dizajniranju sustava nagrađivanja, poželjno je uzeti u obzir sljedeće čimbenike:

 • Potrebno je napraviti analizu postojećeg stanja.
 • Potrebno utvrditi kako je ili kako bi trebao biti organiziran rad – u timove ili oko pojedinca. Naime, ukoliko je rad izrazito međuovisan i uključuje veliku skupinu ljudi, natjecanje među zaposlenicima pod okriljem hijerarhijske strukture može usmjeriti rad protivno uspjehu organizacije (Milkovich, 2005, str. 106).
 • Potrebno je ispitati stvarnu mogućnost zaposlenikovog utjecaja na vlastite ciljeve (zbog toga sudjelovanje u profitu nije dobro kao nagrada).
 • Potrebno je voditi računa o tome da politika isplate bonusa bude transparentna i jasna zaposlenicima tj. da zaposlenici koji dobiju ili ne dobiju bonus znaju zašto je to tako, jer u suprotnom zaposlenici neće biti posebno motivirani bonusima jer im neće biti jasno na koji način se oni ostvaruju (Šovljanski, 2010).
 • Potrebno je znati da ciljevi sustava plaća mogu biti različiti od organizacije do organizacije. Čak štoviše, vrlo često je slučaj da u velikim organizacijama, koje konkuriraju na nekoliko poslovnih područja, mogu postojati različiti ciljevi za različite poslovne jedinice.
 • Potrebno je voditi računa o razumljivosti sustava nagrađivanja, jer ukoliko sustav nagrađivanja nije jednostavan, neće funkcionirati, ili u najboljem slučaju, neće funkcionirati dobro. Ovdje se može primijeniti načelo Occamova britvica koje sugerira da je jednostavnije uvijek bolje. Naime, autor ovog načela je biskup iz 14. stoljeća, William od Occama, koji je izmislio test za vrednovanje suprotstavljenih matematičkih dokaza prema kojem između dva dokaza pobjeđuje onaj koji se može izvesti u manje koraka (Tropman, 2004, str. 107).
 • Potrebno je definirati period isplate i raspon nagrada.

Nakon što su se razmotrili gore navedeni prijedlozi, pristupa se izradi projektne dokumentacije i implementacija sustava nagrađivanja.

Sustav nagrađivanja, kao i sve velike projekte, treba staviti na probu prije pune implementacije, jer uvijek postoji rizik da se nešto previdjelo. Percepcija neefektivne distribucije nagrada može imati pogubne posljedice za organizaciju, poput smanjenog nivoa motivacije, pada radnog učinka i stvaranja sukoba unutar organizacije. Iz tog razloga predlaže se u probnoj fazi, a kasnije i redovito prilikom implementacije sustava nagrađivanja, koristiti anketu o stavovima koja može upozoriti menadžment na moguće probleme i na nakane zaposlenika dovoljno rano da se mogu poduzeti akcije sprečavanja negativnih posljedica. Naime, iskrivljene percepcije dovode do negativnih stavova o poslu i organizaciji, te je važno da menadžment bude na vrijeme informiran jer se ponašanje zaposlenika temelji na percepcijama, ne na stvarnosti (Robbins i Judge, 2009, str. 83-84).

Nadalje, kod dizajniranja sustava nagrađivanja Teorija očekivanog izbora može biti od velike koristi. Naime, u svojoj teoriji Kahneman i Tversky (1979, str. 263-292), pioniri u uvođenju psihologije u ekonomiju, primjećuju da ljudi odluke ne donose uvijek racionalno, tj. pojedinci jače reagiraju na gubitak od dobitka u istom iznosu (i do 2.25 puta). Autori smatraju da se samom formulacijom problema ili situacije može predvidjeti ponašanje. Ovo je značajno u dizajniranju sustava nagrađivanja jer ako sustav uključuje pojmove dobitaka ili uštede pojedinci će biti skloni riziku, a ako im se problem prikaže s pojmovima dobitka onda će biti skloni riskiranju. Donositelj odluke će težiti zadržavanju istog položaja kad mu ishod djeluje negativan, budući da gubici uvijek izgledaju veći od dobitaka. Zbog tog je učinka objašnjiva masovna tendencija favoriziranja stabilnosti u odnosu na promjene. Nastavno na ovu teoriju, pri promišljanju o sustavu nagrađivanja, poželjno ga je osmisliti na način da osnovni prihodi zadovoljavaju minimalne potrebe za stabilnim životnim uvjetima ili više od toga, te da varijabilni dio nagrade nema mogućnost utjecati na stabilnost osnovnih primanja.

Također, od koristi može biti i instrumentalno uvjetovanje, tj. oblik uvjetovanja u kojem poželjno, voljno ponašanje dovodi do nagrade ili sprečava kažnjavanje. Skinner je tvrdio da će stvaranje ugodnih posljedica nakon određenog oblika ponašanja povećati učestalost tih ponašanja (Robbins i Judge, 2009, str. 55-60). Pokazao je da će ljudi najvjerojatnije iskazivati poželjna ponašanja ako za to dobiju pozitivnu potporu, da će nagrade biti najučinkovitije ako slijede odmah nakon poželjnog ponašanja, te da je manje vjerojatno da će se ponoviti ponašanje koje nije nagrađeno ili je kažnjeno. Proizlazi da se ponašanje može oblikovati kroz pozitivnu potporu (kada nakon reakcije slijedi nešto ugodno), negativnu potporu (kada nakon reakcije slijedi ukidanje ili povlačenje nečega neugodnog), kažnjavanje (nametanje neugodnog stanja u pokušaju da se eliminira nepoželjno ponašanje) i „gašenje“ (ukidanje svake potpore koja odražava neko ponašanje) te kroz različite rasporede davanja potpore, kao što su oni navedeni u tablici 4.

Tablica 4.        Vrste davanja potpore zaposlenima

Vrsta davanja potporeNačin potporeUtjecaj na ponašanjePrimjeri
KontinuiranoNagrada se daje nakon svakog poželjnog ponašanjaBrzo učenje novog ponašanja, ali i brzo „gašenje“Pohvale
S fiksnim intervalomNagrada se daje u jednakim vremenskim intervalimaProsječan i neredovit radni učinak s brzim „gašenjem“Tjedna plaća
S varijabilnim intervalomNagrada se daje u različitim vremenskim intervalimaUmjereno visok i stabilan radni učinak sa sporim „gašenjem“Nenajavljeni testovi
S fiksnim omjeromNagrada se daje za fiksni broj proizvoda (engl. output)Visok i stabilan radni učinak; postiže se brzo, ali se i brzo „gasi“Plaća po jedinici proizvoda (engl. piece-rate)
S varijabilnim omjeromNagrada se daje za različite količine proizvodaVrlo visok radni učinak sa sporim „gašenjem“Plaćanje postotka (‘provizije’) od prodane robe

Izvor: Robbins i Judge (2009)

„Ono što se zna o učenju sugerira da je potpora učinkovitije sredstvo od kažnjavanja. Iako kažnjavanje uklanja nepoželjna ponašanja brže nego što to čini negativna potpora, ponašanje koje se kažnjava obično je samo privremeno potisnuto, a ne trajno izmijenjeno. Također, kažnjavanje može stvoriti nepoželjne nuspojave kao što su slaba motivacija i jači apsentizam ili veća stopa fluktuacije. Osim toga, kažnjene osobe obično će osjećati ogorčenje prema onima koji su ih kaznili“ (Robbins i Judge, 2009, str. 64).

Nastavno na instrumentalno uvjetovanje, upravo ukupnom nagradom kompanija šalje poruku svojim zaposlenicima što je poželjno, a što nepoželjno.

3.      Implementacija sustava nagrađivanja

U fazi implementacije sustava nagrađivanja Tropman (2004, str. 76) je predložio uzeti u obzir starost radne snage i organizacije (tablica 5.), te pokušati predvidjeti sljedeće potencijalne izazove:

 • slučaj „zrela organizacija / zrela radna snaga“ – problem dvostruke sputanosti zastarjelim, ali istovjetnim stavovima poslodavaca i zaposlenika;
 • slučaj „mlada organizacija / zrela radna snaga“ i slučaj „zrela organizacija / mlada radna snaga“ – u ovom slučaju imamo tradicionalne stavove ili sa strane poslodavca ili sa strane zaposlenika koje je potrebno pomiriti s drugom stranom;
 • slučaj „mlada organizacija / mlada radna snaga“ – sustav plaća često je fluktuirajući i šarolik.

Tablica 5.        Prikaz utjecaja odnosa starosti kompanije i radne snage na implementaciju sustava nagrađivanja

Starost radne snage / Starost kompanijeMlada kompanijaZrela kompanije
Mlada radna snagaProblem: uspostavljanje sustava plaćaProblem: tradicionalni stavovi poslodavca glede plaće
Izazov: dizajniranje sustava plaća i njegovo fino podešavanjeIzazov: promjena kulture ponašanja i ustroja kompanije u odnosu prema mladim zaposlenicima
Tempo: brzTempo: umjeren
Vrsta: modulirajućaVrsta: transakcijska
Zrela radna snagaProblem: tradicionalni stavovi zaposlenika glede plaćeProblem: dvostruka sputanosti zastarjelim, ali istovjetnim stavovima poslodavaca i zaposlenika
Izazov: „preodgoj“ starijih zaposlenika koji imaju čvrsto ukorijenjene vrijednosti i pogledeIzazov: često je potreban kataklizmički događaj
Tempo: brzTempo: vrlo spor, možda ga uopće i nema; organizacija može odumrijeti
Vrsta: transakcijskaVrsta: transformacijska

Izvor: Tropman (2004)

Posebnu je pozornost potrebno obratiti na komunikaciju jer ona igra jako bitnu ulogu u upravljanju nagradama, kako u fazi izrade i implementacije sustava nagrađivanja, tako i u fazi održavanja. Tako npr. Tracy Kofski, potpredsjednik za direktno i indirektno materijalno nagrađivanje u kompaniji General Mills, smatra komunikaciju sustava nagrađivanja bitnijom od samog dizajna sustava (Kofski, 2012), dok su Heneman, Mulvey i LeBlanc (2002) u svom istraživanju došli do zaključka da je povrat na investicije u ukupne nagrade veći ukoliko se zaposleniku kvalitetno prezentira njegova struktura, kao i da upoznavanje zaposlenika sa sustavom ukupne nagrade osigurava i njegovo veće zadovoljstvo tim sustavom.

Nadalje, posebice u kompanijama s velikim brojem zaposlenika, vrlo je bitna komunikacija bilo kakvih izmjena u sustavu nagrađivanja. Također, redovitim korištenjem upitnika za mjerenje stavova (zadovoljstva radom) menadžeri mogu dobiti važne povratne informacije o načinu kako zaposlenici percipiraju sustav nagrađivanja. Suvremene kompanije razvile su čak sustavnu informatičku podršku komunikaciji ukupne nagrade kroz svoje intranet mreže (Moffett, 2015). Zaposlenici, osim što trebaju biti tretirani korektno i konzistentno, trebaju znati i što dobivaju paketom ukupne nagrade. Praksa pokazuje da i najbolji sustavi nagrađivanja propadaju ukoliko nisu dobro priopćeni (Caruthers i Gentleman, 2015). Barton (2015) predlaže da se sustav nagrađivanja „marketizira“, tj. komunicira tako da se utječe na uvjerenja, percepcije i ponašanje zaposlenika, a to se može najbolje napraviti kroz marketinški pristup, jer dobra ideja, uz lošu primjenu i administraciju, postaje lošom idejom. Neki su otišli tako daleko da su razvili pozivne centre (engl. call centres), putem kojih zaposlenici mogu dobiti povratnu informaciju o svim pitanjima koja imaju iz oblasti sustava nagrađivanja koji se odnosi direktno na njih (Louridas, 2015).

4.      Održavanje sustava nagrađivanja

Uzimajući u obzir izrazito turbulentno okruženje, kompanije jako brzo svoje ciljeve prilagođavaju okruženju, a samim tim se javlja i potreba za prilagođavanjem sustava nagrađivanja koji treba poduprijeti ostvarenje organizacijskih ciljeva i zahtjeva tržišta. Iz tog razloga nerealno je očekivati da jednom definiran sustav nagrađivanja treba trajati dulje nego je potrebno da se ostvare tim modelom nagrađivanja zacrtani ciljevi kompanije. Pored toga, idealan sustav nagrađivanja prilagođen je zaposlenicima, te je potrebno uzeti u obzir i njihove profesionalne i privatne promjene u životu.

Zbog poteškoća s kojima se srednje velike i velike kompanije mogu susresti u administriranju tisuća unikatnih profila baziranih na individualnim preferencijama nagrađivanja, jedan od načina za rukovođenje ovim izazovom jeste dizajniranje paketa nagrada prema različitim grupama ili segmentima (Snelgar, Renard i Venter, 2013). Segmentiranje je jedan od tri ključna principa koji, jednom primijenjeni u sustavu nagrađivanja, rezultiraju značajnim poboljšanjima i kada je u pitanju povrat na investiciju i upravljanje rizicima vezanima uz ljudske potencijale (Towers Watson/WorldatWork, 2012). A ukoliko se dođe do zajedničkih preferencija sustava nagrađivanja prema određenom tipu ličnosti ili nekom od demografskih obilježja, lakše je upravljati ukupnim nagradama.

POPIS LITERATURE

 1. Amabile, T. (2012). The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work. Harvard Business School Class Lecture, 813-701.
 2. American Psychological Association. (2004). Who is the Best Person for the Job? Preuzeto 5. listopada 2015 s http://www.apa.org/research/action/who.aspx
 3. Aon Hewitt (2012). Total Rewards Survey. Preuzeto 21. prosinca 2015 s http://www.aon.com/human-capital-consulting/thought-leadership/talent_mgmt/2012_aonhewitt_total_rewards_survey.pdf
 4. Ariely, D., Kamenica, E. i Prelec, D. (2008). Man’s search for meaning: The case of Legos. Journal of Economic Behavior & Organization, 67, 671–677.
 5. Armstrong, M. (2012). Armstrong’s Handbook of Reward Management Practice, 4. izdanje. London: Kogan Page.
 6. Barrick, M., Stewart, G., Neubert, M. i Mount, M. (1998). Relating member ability and personality to work-team processes and team effectiveness. Journal of Applied Psychology, 83, 377-391.
 7. Barry, B. i Stewart, G. (1997). Composition, process, and performance in selfmanaged groups: The role of personality. Journal of Applied Psychology, 82, 62-78.
 8. Barton, P. (2015). Don't Just Tell It, Sell It! Marketing Your Employee Benefits. Preuzeto 8. listopada 2015 s https://www.youtube.com/watch?v=YrRjoNOHYf8
 9. Basu, K., Lal, R., Srinivasan, V. i Staelin, R. (1985). Salesforce Compensation Plans: An Agency Theoretic Perspective. Marketing Science, 4(4), 267-291.
 10. BBC (2014). Greek knowledge about the body and disease. Preuzeto 30. prosinca 2015 s http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/shp/ancient/greekknowledgerev1.shtml
 11. Berings, D., De Fruyt, F. i Bouwen, R. (2004). Work Values and Personality Traits as Predictor of Enterprising and Social Vocational Interests. Personality and Individual Differences, 36, 349-364.
 12. Blacksmith, N. i Harter, J. (2011). Majority of American Workers Not Engaged in Their Jobs. Preuzeto 4. studenog 2015 s http://www.gallup.com/poll/150383/majority-american-workers-not-engaged-jobs.aspx
 13. Brlas, S. (2010). Psihologija komunikacije. Zagreb: Naklada Mate.
 14. Buchenroth, P. (2006). Driving Performance: Making Pay Work for the Organisation. Compensation and Benefits Review, 38(3), 30-35.
 15. Burguillos, B. i Lopez, M. (2015). How to develop a Global Total Compensation Model. Preuzeto 30. listopada 2015 s http://borjaburguillos.com/2013/07/12/how-to-develop-a-global-total-compensation-model/
 16. Cable, D. i Judge, T. (1993). Effects of Compensation systems on job search decisions: An application of person-organisation fit. Cornell: Centre for Advanced Human Resource Studies (CAHRS) Cornell University.
 17. Caruthers, J. i Gentleman, D. (2015). Trends in Global Benefits and Total Remuneration. Preuzeto 8. listopada 2015 s https://www.youtube.com/watch?v=q0TXG59LGtA
 18. Castello, R. (2010). Communicating Total Rewards: Spotlight on the Employee Value Proposition. Preuzeto 21. prosinca 2015 s http://www.aon.com/attachments/total_rewards_spotlight.pdf
 19. Chamorro-Premuzic, T. (2013). Does Money Really Affect Motivation? A Review of the Research. Preuzeto 4. studenog 2015 s https://hbr.org/2013/04/does-money-really-affect-motiv
 20. Cho, J. i Perry, L. (2011). Intrinsic Motivation and Employee Attitudes: Role of Managerial Trustworthiness, Goal Directedness, and Extrinsic Reward Expectancy. Preuzeto 4. studenog 2015 s http://intl-rop.sagepub.com/content/early/2011/10/19/0734371X11421495
 21. Chung, J. (2015). How to Really Motivate Salespeople. Preuzeto 3. studenog 2015 s https://hbr.org/2015/04/how-to-really-motivate-salespeople
 22. Chung, J., Steenburgh, T. i Sudhir, K. (2014). Do Bonuses Enhance Sales Productivity? A Dynamic Structural Analysis of Bonus-Based Compensation Plans. Marketing Science, 33(2), 165-187.
 23. Comer, D. (1995). A model of social loafingin real work groups. Human Relations, 48(6), 647-667.
 24. Dessler, G. (2015). Upravljanje ljudskim potencijalima, 12. globalno izdanje. Neum: Naklada MATE d.o.o.
 25. DeYoung, C., Hirsh, J., Shane M. S., Papademetris, X., Rajeevan, N. i Gray, J. (2010). Testing predictions from personality neuroscience. Brain structure and the big five. Psyhologicay science, 21(6), 820-828.
 26. Digman, J. (1990). Personality Structure: Emergence of the Five-Factor Model. Annual Review of Psychology, 41, 417-440.
 27. Dominus, S. (2013). Is Giving the Secret to Getting Ahead? Preuzeto 20. prosinca 2015 s http://www.nytimes.com/2013/03/31/magazine/is-giving-the-secret-to-getting-ahead.html?ref=magazine&_r=4&pagewanted=all
 28. Earley, P. (1993). East meets west meets mideast: Further explorations of collectivistic and individualistic work groups. Academy of Management Journal, 36, 319-348.
 29. Fisher, C.D. i Yuan, X.Y. (1998). What motivates employees? A comparison of US and Chinese responses. The International Journal of Human Resource Management, 9(3), 516-528.
 30. Furnham, A. i Argyle, M. (1988). The Psychology of Money. Padstow, Cornwall: T. J. International Ltd.
 31. Galetić, L. (2015). Kompenzacijski menadžment. Zagreb: Sinergija d.o.o.
 32. Gallup (2013). Report: State of the American Workplace / Employee Engagement Insight for U.S. Business Leaders. Preuzeto 10. studenog 2015 s http://www.gallup.com/services/176708/state-american-workplace.aspx
 33. Gallup (2015a). Gallup Daily: U.S. Employee Engagement. Preuzeto 2015. studenog 25 s http://www.gallup.com/poll/180404/gallup-daily-employee-engagement.aspx
 34. Gallup (2015b). The Culture of an Engaged Workplace. Preuzeto 26. studenog 2015 s http://www.gallup.com/services/169328/q12-employee-engagement.aspx?g_source=position1&g_medium=related&g_campaign=tiles
 35. Gatenby, M., Rees, C., Soane, E. i Truss, C. (2008). Employee Engagement in Context. Preuzeto 25. studenog 2015 s http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/6D7D52C8-6E51-4539-A189-1E2D6EBEF01F/0/employee_engagement_context.pdf
 36. George, J. (1990). Personality, affect, and behavior in groups. Journal of Applied Psychology, 75, 107-116.
 37. George, J. (2011). The Wider Context, Costs, and Benefits of Work Engagement. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(1), 53-59.
 38. Grant, A. (2012). Rethinking the Extraverted Sales Ideal: The Ambivert Advantage. Preuzeto 4. siječnja 2015 s https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwicsZ-bp5DKAhUF7A4KHXGaAZAQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fmgmt.wharton.upenn.edu%2Ffiles%2F%3Fwhdmsaction%3Dpublic%3Amain.file%26fileID%3D6144&usg=AFQjCNG-4WupgLn2uvxh4mit5EeZCr8EQQ&cad=r
 39. Gross, J. (2015). What motivates us at work? More than money. Preuzeto 20. prosinca 2015 s http://ideas.ted.com/what-motivates-us-at-work-7-fascinating-studies-that-give-insights/
 40. Gupta, N. i Mitra, A. (1998). The value of financial incentives: Myths and empirical realities. ACA Journal, 58-66.
 41. Hay Group (2008). The Hay Group Total Reward Framework. Preuzeto 21. prosinca 2015 s http://www.haygroup.com/uk/services/index.aspx?id=10150
 42. Haythorn, W. (1953). The influence of individual members on the characteristics of small groups. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 48, 276-284.
 43. Heneman, R. i Coyne, E. (2007). Implementing Total Rewards Strategies. A guide to succesfully planning and implementing a total rewards system. Alexandria: SHRM Foundation.
 44. Heneman, R., Mulvey, P. i LeBlanc, P. (2002). Improve Base Pay ROI by Increasing Employee. WorldatWork Journal, 11(4), 21-27.
 45. Hogan, J., Mount, M. i Motowidlo, S. (2015). Which traits predict job performance? Preuzeto 5. listopada 2015 s http://www.apa.org/helpcenter/predict-job-performance.aspx
 46. HR.com. (2007). HR Professionals: Get Involved With M&A Process. Preuzeto 5. prosinac 2015 s http://www.hr.com/SITEFORUM?&t=/Default/gateway&i=1116423256281&application=story&active=no&ParentID=1119278002800&StoryID=1194232214924&xref=https%3A//www.google.ba
 47. John, O., Donahue, E. i Kentle, R. (1991). The Big Five Inventory – Verzije 4a i 54. Berkeley: University of California, Institute of Personality and Social Research.
 48. John, O., Naumann, L. i Soto, C. (2008). Paradigm shift to the integrative Big Five trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. U O. P. John, Handbook of personality: Theory and research (str. 114-158). New York: Guildford Press.
 49. Judge, T. i Cable, D. (1997). Applicant Personality, Organization Culture, and Organizational Attaction. Personnel Psihology, 50(2), 359-394.
 50. Judge, T., Heller, D. i Mount, K. (2002). Five-Factor Model of Personality and Job Satisfaction: A Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 87(3), 530-541.
 51. Kahn, W. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33, 692-724.
 52. Kahneman, D. i Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263-292.
 53. Kassam, K., Koslov, K. i Mendes, W. (2009). Decisions Under Distress: Stress Profiles Influence Anchoring and Adjustment. Psychological Science, 20(11), 1394-1399.
 54. Kline R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling, 3. izdanje. New York: Guilford Press.
 55. Koehn, N. (2012). When Life Is a Bunch of Carrots. Preuzeto 22. studenog 2015 s http://www.nytimes.com/2012/02/05/business/strings-attached-looks-at-incentives-and-ethics-review.html?_r=3
 56. Kofski, T. (2012). Best Practices: Total Rewards Communication at General Mills. Preuzeto 6. listopada 2015 s https://www.youtube.com/watch?v=PE9b18fKUIk&feature=youtu.be
 57. Krapić, N. (2005). Dimenzije ličnosti petofaktorskog modela i radno ponašanje. Psihologijske teme, 14(1), 39-55.
 58. Larsen, J. i Buss, D. (2008). Psihologija ličnosti. Zagreb: Naklada Slap.
 59. Letablier, M. i Pennec, S. (2003). Changing Family Structure in Europe: New Challenges for Public Policy. Leicestershire: European Research Centre, Loughborough University.
 60. Lindley, L. i Borgen, F. (2000). Personal Style Scale of the Strong Interest Inventory: Linking Personality and Interests. Journal of Vocational Behavior, 57, 22-41.
 61. Louridas, P. (2015). A Unique Recipe for Success: Benefits Outsourcing at Williams-Sonoma. Preuzeto 7. listopada 2015 s https://www.youtube.com/watch?v=UmyN8dVEhr0
 62. Mathis, R. i Jackson, J. (2011). Human Resource Management, 13. izdanje. Mason: South-Western Cengage Learning.
 63. Meer, H. (2013). Determinants and Factors of Personality. Preuzeto 28. prosinca 2015 s http://studyob.com/determinants-factors-personality/
 64. Milkovich, G. T. (2005). Plaće i modeli nagrađivanja. Zagreb: Masmedia.
 65. Misra, S. i Nair, S. (2011). A structural model of sales-force compensation dynamics: Estimation and field implementation. Quantitative Marketing and Economics, 9(3), 211-257.
 66. Mitchell, T. i Mickel, A. (1999). The Meaning of Money: An Individual-Difference Perspective. The Academy of Management Review, 24(3), 568-578.
 67. Moffett, L. (2015). Going Global with a Total Rewards Statement. Preuzeto 6. listopada 2015 s https://www.youtube.com/watch?v=tSLfKj2BYLM
 68. Nienaber, R., Bussin, H. i Henn, C. (2011). The relationship between personality types and reward preferences. Johannesburg: Acta Commercii.
 69. Nittono, H., Fukushima, M., Yano, A. i Moriya, H. (2012). The Power of Kawaii: Viewing Cute Images Promotes a Careful Behavior and Narrows Attentional Focus. Preuzeto 22. prosinca 2015 s http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0046362#pone-0046362-g003
 70. Norton, R. i Kaplan, D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press.
 71. Ott, B. (2007). Investors, Take Note: Engagement Boosts Earnings. Preuzeto 25. studenog 2015 s http://www.gallup.com/businessjournal/27799/investors-take-note-engagement-boosts-earnings.aspx
 72. Pervin, L. i Cervone D. (2009). Personality – theory and research, 11. izdanje. Wiley: John Wiley & Sons, Inc.
 73. Pink, D. (2010). Drive: The surprising truth about what motivates us. Preuzeto 11. studenog 2015 s https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&spfreload=1
 74. Pivac, S. i Rozga, A. (2006). Statistika za sociološka istraživanja. Split: Biblioteka Suvremena nastava.
 75. Redman, T. i Wilkinson, A. (2006). Contemporary Human Resource Management: Text and Cases. Essex: Pearson Education.
 76. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Zagreb: Naklada Slap.
 77. Rheinberg, F. (2004). Motivacija. Zagreb: Naklada Slap.
 78. Robbins, S. i Judge, T. (2009). Organizacijsko ponašanje, 12. izdanje. Zagreb: Mate d.o.o.
 79. Robbins, S. i Judge, T. (2013). Organizational Behaviour, 15. izdanje. New Jersey: Pearson Education.
 80. Seibert, S., Wang, G. i Courtright, H. (2011). Antecedents and consequences of psychological and team empowerment in organizations: a meta-analytic review. The Jurnal of applied psihology, 96(5), 981-1003.
 81. SHRM. (2012). Performance Management Standard. Preuzeto 20. siječnja 2016 s https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivkubpzbjKAhXEjSwKHRpbA90QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.shrm.org%2Fhrstandards%2Fdocuments%2Fperformance%2520management%2520ans%2520(2012).pdf&usg=AFQjCNEjACsuyRse6us
 82. Sikavica, P. i Hernaus, T. (2011). Dizajniranje organizacije – strukture, procesi, poslovi. Zagreb: Novi informator d.o.o.
 83. Snelgar, R., Renard, M. i Venter, D. (2013). An empirical study of the reward preferences of South African employees. SA Journal of Human Resource Management, 11(1), 14.
 84. Snelgar, R., Venter, D. i Renard, M. (2013). An empirical study of the reward preferences of South African employees. SA Journal of Human Resource Management/SA Tydskrif vir Menslikehulpbronbestuur, 11(1), 1-14.
 85. Srivastava, A., Locke, E. i Bartol, K. (2001). Money and subjective well-being: it's not the money, it's the motives. Journal of personality and social psyhology, 80(6), 959-71.
 86. Stajkovic, A. i Luthans, F. (2001). Differential Effects of Incentive Motivators on Work Performance. The Academy of Management Journal, 44(3), 580-590.
 87. Starbucks. (2016). Working at Starbucks. Preuzeto 28. veljače 2016 s http://www.starbucks.com/careers/working-at-starbucks
 88. Steenburgh, T. i Ahearne, M. (2012). Motivating Salespeople: What Really Works. Preuzeto 5. studenog 2015 s https://hbr.org/2012/07/motivating-salespeople-what-really-works
 89. Stewart, G. i Barrick, M. (2004). Four lessons learned from the person – sitated debate: A review and research agenda. Personality and organisation. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
 90. Šovljanski, N. (2010). Kakva je uloga bonusa i beneficija u motivaciji zaposlenih? Preuzeto 8. studenog 2015 s http://www.ekapija.com/website/sr/page/317111/Kakva-je-uloga-bonusa-i-beneficija-u-motivaciji-zaposlenih
 91. Tanasijević, S. (2015). Hipokratova tipologija temperamenta. Preuzeto 24. siječnja 2016 s http://www.artnit.net/dru%C5%A1tvo/item/2730-hipokratova-tipologija-temperamenta.html
 92. The Invernational Benefit Network (2016). Overview of international employee benefits. Preuzeto 28. siječnja 2016 s http://www.internationalbenefits.net/employee-benefits-resources/
 93. The Myers & Briggs Foundation. (2016). MTBI Basics. Preuzeto 24. siječnja 2016 s http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/
 94. Towers Watson (2012). Total Rewards: The Right Time Is Right Now. Preuzeto 12. prosinca 2015 s https://www.towerswatson.com/en/Insights/IC-Types/Ad-hoc-Point-of-View/2012/Total-Rewards-The-Right-Time-Is-Right-Now
 95. Towers Watson (2014). Global Trends in Employee Attraction, Retention and Engagement. Preuzeto 22. prosinca 2015 s https://www.towerswatson.com/en/Insights/Newsletters/Global/Sustainably-Engaged/2014/global-trends-in-employee-attraction-retention-and-engagement
 96. Towers Watson/WorldatWork (2012). The talent management and rewards imperative for 2012: Leading through uncertain times. Preuzeto 10. studenog 2015 s http://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=56563
 97. Tropman, J. (2004). Rješenje potpune naknade. Zagreb: Mate d.o.o.
 98. Vandenberghe, C., St-Onge, S. i Robineau, É. (2008). An Analysis of the Relation between Personality and the Attractiveness of Total Rewards Components. Relations Industrielles 63(3), 425-453.
 99. Waung, M. i Brice, T. (1998). The effects of conscientiousness and opportunity to caucus of group performance. Small Group Research, 29, 624-634.
 100. Wikipedia. (2016). Four temperaments. Preuzeto 4. ožujka 2016 s https://en.wikipedia.org/wiki/Four_temperaments
 101. WorldatWork (2015a). Compensation. Preuzeto 2. studenog 2015 s https://www.worldatwork.org/home/html/compensation_home.jsp
 102. WorldatWork (2015b). What Is Total Rewards? Preuzeto 20. rujna 2015 s https://www.worldatwork.org/aboutus/html/aboutus-whatis.jsp
 103. WorldatWork (2015c). Your Total Rewards Inventory. Preuzeto 10. studenog 2015 s https://www.worldatwork.org/waw/adimLink?id=28330
 104. Zingheim, P. i Schuster, J. (2000). Four Total Reward Components. Preuzeto 22. prosinca 2015 s http://www.schuster-zingheim.com/total_reward_components.htm

Leave a Comment / Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *